Föreningsstämma i Nifa

Kallelse

till ordinarie föreningsstämma i Nifa
(org.nr 76 96 24-2796)

Datum: Torsdag 28 mars 2019

Tid: 16.30 – cirka 18.30

Plats: Elite Stadshotellet i Karlstad

Landgång med närproducerade råvaror serveras ca 17.30

(Ange ev behov av specialkost vid anmälan om deltagande)

Efter avslutad stämma i samband med förtäring så kommer Länsförsäkringar Värmland att presentera sin verksamhet. De berättar om sin lokala strategi, hur de kan hjälpa värmländska småföretagare och hur företagen bör tänka i sina kontakter med bank och försäkringsbolag.

Anmälan om deltagande: Senast 25 mars 2019 på info@nifa.se

Välkommen!
För styrelsen i Nifa,
Jonas Enström, ordförande

 

DAGORDNING

 1. Stämman öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Anmälan om ordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 7. Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens VD
 12. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
 14. Val av styrelse
 15. a) fastställande av antalet ledamöter
 16. b) val av ordförande
 17. c) val av ordinarie ledamöter
 18. d) val av ersättare
 19. Val av revisorer
 20. a) val av en (1) revisor
 21. b) val av en (1) revisorsersättare
 22. Val av valberedning jämte sammankallande
 23. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 24. Övriga ärenden
 25. Stämman avslutas
Anmälan är stängd