Under våren startar Nifa projektet ”Kompetensförsörjning för innovativ livsmedelsindustri i Värmland”. Projektet, som finansieras av Tillväxtverket och Nifa, har som övergripande mål att ta fram en modell för strategiskt kompetensförsörjningsarbete inom livsmedelsbranschen i Värmland. För en ökad tillväxt i regionen är det viktigt att arbeta med att stärka konkurrenskraften i företagen. Ett sätt att göra det är att höja kunskapsnivån hos medarbetare med en ökad innovationskraft hos företagen som följd. En viktig framgångsfaktor för att uppnå detta är att företagen arbetar strategiskt med sin kompetensförsörjning. – Strategisk kompetensförsörjning är en strategi lika viktig som företagens övriga strategier för att nå de uppsatta målen. Rätt kompetens i ett företag möjliggörs av ett medvetet strategiarbete så att rekrytering av nya medarbetare och kompetenshöjning av befintliga bidrar till att företagen kan följa den föreslagna vägen mot mål, säger Claes Jonasson, vd på Nifa. 

Projektet kommer att arbeta med att ta fram en modell som kan användas för kartläggning och kompetensbehov i företag och som också möjliggör att se helheten från att påbörja sitt kartläggningsarbete till att identifiera handlingsalternativ för att ta sitt kompetensförsörjningsarbete vidare. – Modellen som tas fram under projektet är en pilotmodell och tanken är att den vid projektets slut är redo att implementeras i hela vårt nätverk, säger Claes. 

”Kompetensförsörjning för innovativ livsmedelsindustri i Värmland” genomförs tillsammans med Attityd  i Karlstad. Projektet startar under mars och pågår till och med augusti 2023.

Kontakt: Claes Jonasson VD på Nifa 072 514 98 59 claes.jonasson@nifa.se