Värmlandsmat – Den hållbara måltiden. Så heter det samarbetsprojekt som Nifa startat tillsammans med CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet. Genom att skapa värdekedjor inom hållbara måltider ska projektet främja hållbar utveckling, stärka forskning och innovation samt bidra till konkurrenskraft och tillväxt hos små och medelstora företag inom den värmländska livsmedelsbranschen. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Under projektet kommer Nifa bland annat bidra med branschkunskap, branschkontakter, relevanta kontaktytor och erfarenhet kring affärsutveckling medan CTF bidrar med expertis inom bland annat forskning, innovation, tjänstefiering och processtudier.
Ett konkret exempel på hur samarbetet kommer fungera i praktiken är att Nifa anordnar marknads- och försäljningsaktiviteter där CTF kan hitta intervjusituationer som kan bidra till ökad förståelse kring konsumenters köpbeteenden.
Det blir ett vinnande koncept där parterna kompletterar varandra på ett bra sätt som maximerar förutsättningarna att bidra till viktig förändring.
– Projektet utnyttjar regionens styrkor och skapar ett unikt komplement till andra regioners satsningar, och stärker därmed svensk och värmländsk livsmedelssektor som helhet, säger Claes Jonasson, vd, Nifa.

Projektet, som kommer pågå 2023-2026, ligger helt rätt i tiden. Frågor som rör vår livsmedelsförsörjning och livsmedelskonsumtion kommer enbart aktualiseras än mer under projekttiden. Både regionalt, nationellt och globalt.
– I klimatförändringarnas spår är det vår globala livsmedelsproduktion som kommer att möta störst utmaningar. I Agenda 2030 handlar åtta av de 17 målen om livsmedelsfrågan, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem vid CTF.
– Krig och globala kriser gör livsmedelssituationen än mer känslig. Om vi kan bidra med insikter som gör att vi värnar denna viktiga resurs på ett bättre sätt än i dag, samtidigt som vi kan minska miljöpåverkan genom till exempel minskat matsvinn kan det få stor betydelse för vår framtida försörjning.

Läs även CTF:s artikel om projektet HÄR.