Forskare från Karlstads universitet föreslår rekommendationer för minskat matsvinn på uppdrag av Nordiska rådet. 

På uppdrag av Nordiska rådet har fyra forskare från Karlstads universitet tagit fram policyåtgärder och sammanställt framgångsrika förebyggande åtgärder mot matsvinn. Onsdagen den 19 juni presenterade Helén Williams och Fredrik Wikström deras rekommendationer på Nordiska ministerrådets möte i Karlstad. 

Fredrik Wikström och Helén Williams.

Matsvinn är en stor utmaning för både resurseffektivitet och miljöpåverkan i de nordiska länderna. Trots många år av nationella insatser är vi fortfarande långt ifrån att uppnå målet i Agenda 2030 för ett halverat matsvinn. Det står klart är att mer och kraftfullare politiska åtgärder behövs för att länderna ska ha en chans att nå sin målsättning. 

Matsvinnet är ett stort och angeläget problem

Nästan 10 % av de globala växthusgasutsläppen kommer från matsvinn. I Norden är det särskilt problematiskt att mycket mat slängs sent i kedjan, då livsmedlen har en större ackumulerad miljöpåverkan.

Nordiska ministerrådet beslutade 2023 ett åtagande för “Minskat matsvinn för ett grönt Norden”. Detta åtagande inkluderar att lyfta matsvinnsfrågan globalt att öka samverkan för dialoger mellan aktörer för frivilliga överenskommelser om minskat matsvinn. De vill också skapa ett nätverk för experter och tjänstepersoner i Norden. De beslutade också om den utredning om policyåtgärder och framgångsrika strategier från de nordiska länderna som nu forskarna har presenterat.

Själva rapporten kommer ut i september 2024 men redan nu fick forskarna berätta om sitt arbete. Forskarna rekommenderar ett ännu tydligare ledarskap och fler ekonomiska styrmedel som gör det lönsamt att agera mot matsvinnet. En bättre harmonisering av regler och policys gör det möjligt för företag att verka på lika villkor i Norden, vilket kan öka effektiviteten, lönsamheten och främja innovationer. De nordiska länderna kan lära mycket av varandra genom att dela kunskap och erfarenheter mer effektivt. 

På Nordiska rådets webbplats https://www.norden.org finns mer att läsa om rapporter för minskat matsvinn de tagit fram.